Zasady bezpieczeństwa

Obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych

 1. Osoby korzystające z przejazdu pociągiem uruchamianym przez Przeworską Kolej Dojazdową (PKD) zobowiązane są podporządkować się wskazówkom związanym z bezpieczeństwem przewozu, wydawanym przez kierownika pociągu lub osoby z obsługi pociągu.
 2. W pociągu zabrania się:
  1. palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych;
  2. uszkadzania, zanieczyszczania i zaśmiecania jakichkolwiek powierzchni i urządzeń;
  3. naruszania stanu urządzeń sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjnych, ostrzegawczych;
  4. posługiwania się urządzeniami alarmowymi i awaryjnymi bez uzasadnienia;
  5. dokonywania czynności grożących wywołaniem pożaru, w szczególności wzniecania lub używania ognia;
  6. wchodzenia osób nieuprawnionych do wydzielonych miejsc pomieszczeń pojazdów;
  7. wnoszenia i przewożenia rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów prawa;
  8. pozostawiania zwierząt bez dozoru oraz wprowadzania lub wpuszczania psów bez kagańców i smyczy, z wyjątkiem psów asystujących;
  9. wnoszenia i zażywania środków odurzających;
  10. wyrzucania przedmiotów na zewnątrz;
  11. umieszczania na miejscach do siedzenia nóg w obuwiu, zwierząt lub przedmiotów mogących uszkodzić lub zanieczyścić te miejsca;
  12. nieuzasadnionego unieruchamiania lub zatrzymywania pociągu, w szczególności przy użyciu hamulca awaryjnego podczas jazdy pociągu;
  13. wsiadania i/lub wysiadania z pociągu podczas jego jazdy;
  14. wychylania się z okien lub poza obrys wagonu;
  15. otwierania zewnętrznych drzwi wagonów;
  16. zatrzymywania się na pomostach między wagonami;
  17. przechodzenia między wagonami dzieci bez opieki osoby dorosłej;
  18. przechodzenia z jednego wagonu do drugiego, gdy wagony nie są ze sobą połączone;
  19. przebywania na stopniach wagonu;
  20. korzystania z toalet podczas postoju pociągu na stacji;
  21. wsiadania i wysiadania po sygnale odjazdu, podczas jazdy, z niewłaściwej strony oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych bez zgody kierownika pociągu lub obsługi pociągu;
  22. wnoszenia, posiadania lub używania wyrobów pirotechnicznych, gazów oraz materiałów łatwopalnych, niebezpiecznych lub żrących;
  23. przebywania na dachu, na zderzakach, na platformach lub na innych nieprzeznaczonych do przewozu osób elementach konstrukcyjnych wagonu lub pojazdu kolejowego;
 3. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być nie dopuszczone do przewozu.
 4. Z pociągu mogą zostać usunięte osoby:
  1. zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie;
  2. uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz.
 5. Rzeczy zabierane przez Podróżnego do wagonu nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie, utrudniać przejazdu innym Podróżnym, wyrządzać szkody w mieniu współpodróżnych lub Przeworskiej Kolei Dojazdowej (PKD).
 6. Pasażerowie zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie ruchu pociągu.
 7. Za rzeczy pozostawione na terenie PKD przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.

Podróżny powinien powiadomić niezwłocznie obsługę pociągu o zaistniałych w pociągu szczególnych sytuacjach, które stanowią lub mogą stanowić niebezpieczeństwo dla ruchu pociągu, zdrowia lub mienia.

Facebook
Instagram