Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW
NA ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH W ZAKRESIE PRZEJAZDU POCIĄGIEM POGÓRZANIN

§1
Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż biletów prowadzi: Powiat Przeworski 37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10, NIP: 794-16-91-448 działający poprzez wystawcę biletów: Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku (dalej PZD), ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk, Dział sprzedaży tel. (16)-648-97-24 w. 24
 2. Regulamin określa warunki oraz zasady nabycia biletów elektronicznych na świadczenie usług turystycznych w zakresie przejazdu pociągiem Pogórzanin w tym warunki dokonywania płatności za bilety za pomocą systemu płatności internetowej przelewy24 obsługiwanego przez Operatora Płatności.
 3. Treść Regulaminu oraz każda jego zmiana jest publikowana na stronie internetowej https://kolejka-pogorzanin.pl/.
 4. Warunkiem zakupu biletu on-line jest zapoznanie się przez Kupującego z treścią Regulaminu, zaakceptowania jego postanowień, co oznacza również wyrażenie zgody na warunki w nim zawarte i zobowiązanie się do ich przestrzegania. Zakup biletu bez zaakceptowania postanowień Regulaminu jest niemożliwy.
 5. Kupujący kupuje bilety w swoim imieniu. Jednak może nabywać bilety zarówno dla siebie jak i innych osób, z zastrzeżeniem, że Kupujący ponosi odpowiedzialność za zobowiązania z tego tytułu.
 6. Kupującym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która za pośrednictwem strony internetowej https://kolejka-pogorzanin.pl/ zakupiła bilet we własnym imieniu i na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby oraz która dopełniła czynności opisanych w §2 niniejszego Regulaminu.

§2
Zakup biletów i płatność on-line

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a PZD zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie https://kolejka-pogorzanin.pl/ w panelu ,,KUP BILET’’:
  1. złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
  2. wybrania odpowiedniej ilości biletów,
  3. zaznaczenia przysługujących ulg,
  4. wypełnienia formularza „Twoje dane”,
  5. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie za pomocą karty płatniczej, przelewem lub za pomocą innej formy płatności na zasadach określonych w regulaminie operatora płatności oraz przelewem bankowym on-line,
  6. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub sms na dany numer telefoniczny.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny za zakupiony Bilet elektroniczny.
 3. W przypadku zamówienia kilku sztuk, ceny poszczególnych biletów sumują się. Całkowita wartość zamówienia znajduje się w podsumowaniu płatności i jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta.
 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 5. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
 6. Bilety przesyłane są wyłącznie w formie elektronicznej.
 7. Płatności za bilety obsługiwane są przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu internetowego www.przelewy24.pl.
 8. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 15 minut od momentu zatwierdzenia przez klienta płatności poprzez przycisk „Zapłać teraz”, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 9. W przypadku braku bankowego potwierdzenia transakcji pieniądze pobrane przez operatora płatności zostają zwrócone na konto bankowe Kupującego.
 10. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę DialCom24 Sp. z o.o. , właściciela serwisu przelewy24.pl, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: serwis@przelewy24.pl.
 11. PZD nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelwy24.
 12. Kupujący ma prawo zgłosić potrzebę wystawienia faktury VAT w czasie prawem przewidzianym. W tym celu należy skontaktować się z Biurem PZD telefoniczne pod numerem 16 648-97-24 lub pod adresem mailowym: pzd_przeworsk@wp.pl.
 13. W przypadku żądania wystawienia faktury VAT wymagane jest zaznaczenie przez Klienta checkbox’a „Faktura na firmę” albo „Faktura na osobę fizyczną” i podanie: imienia i nazwiska/nazwy, adresu (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj) oraz NIP (jeśli nabywcą jest firma).
 14. Wystawienie faktury nie będzie zawierać prowizji za obsługę przelewu elektronicznego.
 15. W systemie sprzedaży on-line można kupić bilety normalne i ulgowe uprawniające do przejazdu w obie strony a także zakupić bilet ulgowy na przewóz (rowerów).
 16. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed przejazdem kolejką, na który zostały zakupione bilety. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do korzystania z usługi.
 17. Kupujący ma obowiązek okazać bilety/bilety w wersji elektronicznej lub podać numer zamówienia w wersji papierowej.
 18. Bilet/bilety zostaną weryfikowany z danymi osobowymi kupującego podanymi w formularzu zamówienia – przez obsługę pociągu.
 19. Bilety należy zachować do kontroli w czasie całego przejazdu.
 20. PZD nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na poprawność adresu e-mail, ponieważ na niego przyjdzie potwierdzenie zamówienia a następnie e-bilet.
 21. System sprzedaży on-line umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na przejazd.
 22. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów niż została określona: w § 2 pkt. 22. PZD prosi okontakt telefoniczny z Biurem PZD. Dane kontaktowe: tel. 16 648 97-24 w dniach: pn – czw w godzinach 7:00-15.00.
 23. Sprzedaż biletów w Systemie on–line kończy się o godz. 24.00 dnia poprzedzającego planowany dzień przejazdu kolejką.
 24. PZD zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 25. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line oznacza braku biletów na przejazd kolejką. W przypadku zakończenia rezerwacji możliwość zakupu wolnych biletów u osoby upoważnionej na stacji Przeworsk Wąski godzinę przed odjazdem pociągu, bądź na stacjach pośrednich w pierwszym wagonie w pociągu podczas kursu.

§3
Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

 1. Przejazdy kolejką odbywają się zgodnie z rozkładem jazdy pociągów. Bilet zakupiony na określoną trasę uprawnia do przejazdu bez prawa zwrotu.
 2. Zwrot biletów, w przypadku rezygnacji Kupującego, może nastąpić jedynie w sytuacjach nieprzewidzianych i wyjątkowych, poprzez kontakt osobiście lub telefonicznie, najpóźniej w dniu poprzedzającym przejazd, na który zostały zakupione bilety, w godzinach otwarcia Biura.
 3. W przypadku uznania zwrotu za bilety zakupione drogą elektroniczną należy odesłać otrzymany e-bilet lub ewentualnie wystawioną do niego fakturę (skan) na adres e-mail: finanse@pzd-przeworsk.pl oraz dołączyć informacje: imię i nazwisko nabywcy biletu, nr transakcji lub adres e-mail podany w zamówieniu, nr konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot zapłaty.
 4. W przypadku, gdy przejazd nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie przewoźnika PZD zwróci Kupującemu równowartość ceny biletu w terminie do 30 dni od dnia przejazdu na wskazane konto przez Kupującego, który dokona zwrotu biletu.
 5. Stosownie do art. 17 ust. 4 ustawy prawo przewozowe podróżnemu, który odstąpił od umowy przewozu lub którego nie dopuszczono do przewozu lub usunięto ze środka transportowego (dotyczy to w szczególności osób zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie albo uciążliwych dla podróżnych), przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). Potrącenia nie stosuje się, jeżeli podróżny odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika.
 6. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.
 7. Zmiana biletów na inny termin/przejazd nie jest możliwa.
 8. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy: biuro@kolejka-pogorzanin.pl

§4
Ochrona danych Kupującego

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku ul. Słowackiego 17, 37- 200 Przeworsk, Tel. 16 648-97-24 wew. 24, e-mail: pzd_iodo@wp.pl.
 2. Poprzez wypełnienie formularza „Twoje dane” w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez PZD danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
 3. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez PZD w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez PZD wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
 4. Dane (imię i nazwisko oraz adres e-email) będą przekazywanie firmę DialCom24 Sp. z o.o. w celu związanym ze świadczeniem usług płatniczych. Firmę DialCom24 Sp. z o.o. jest współadministratorem tych danych.
 5. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 6. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania, uaktualnienia czy żądania usunięcia.

§5
Postanowienia końcowe

 1. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w teść biletu w tym jego kopiowanie i przerabianie.
 2. PZD nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. PZD nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. PZD nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
 4. Odjazdy pociągów zaczynają się punktualnie, zgodnie z rozkładem jazdy. PZD ma prawo odmówić osobie spóźnionej przejazdu kolejką, jeżeli osoba będzie miała możliwość dołączenia, na stacji pośredniej to będzie mogła kontynuować przejazd. Jednakże nie może żądać zwrotu kwoty za niewykorzystany przejazd z powodu spóźnienia.
 5. Wszystkie informacje na temat kursowania pociągów, cennika oraz godzin pracy Biura opublikowane zostały na stronie https://kolejka-pogorzanin.pl i są dostępne pod nr telefonu 16 648-94-24 wew. 24
 6. PZD zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie jazdy pociągów.
 7. Odsprzedaż biletów innej osobie niż podana w formularzu jest zabroniona.
 8. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line wchodzi w życie z dniem udostępnienia go na stronie internetowej https://kolejka-pogorzanin.pl.
Facebook
Instagram